Statut

Cap. I. OBIECTIVE
Art.1. Uniunea Geodezilor din România (denumită prescurtat U.G.R.) este o organizaţie profesională, independentă, neguvernamentală şi apolitică, având caracter nelucrativ.
Art.2. (1) Geodezul este un profesionist având calificarea atestată printr-o diplomă emisă de o instituţie de învăţământ acreditată prin Lege, precum şi capacitatea tehnică necesară pentru:
a) practica ştiinţei măsurătorilor,
b) culegerea datelor, determinarea şi utilizarea informaţiilor privind teritoriul,
c) promovarea şi dezvoltarea practicilor specifice.
(2) Practica profesiunii de geodez poate implica una sau mai multe dintre următoarele activităţi care se pot desfăşura pe, sub sau deasupra suprafeţei terestre şi pot fi efectuate în colaborare cu alte profesiuni:
a) Determinarea formei şi mărimii Pământului şi măsurarea tuturor datelor necesare pentru a defini mărimea, poziţia, forma şi conturul oricărei părţi a Pământului;
b) Determinarea poziţiei obiectelor în spaţiu, precum şi determinarea poziţiei şi a caracteristicilor fizice şi geometrice ale lucrărilor inginereşti aflate pe, sub sau deasupra suprafeţei terestre;
c) Identificarea limitelor terenurilor publice şi private, inculzând graniţele naţionale şi internaţionale, determinarea poziţiei acestor limite şi înregistrarea oficială a terenurilor respective în colaborare cu autorităţile competente;
d) Proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice geografice şi colectarea, stocarea, analiza şi vizualizarea datelor în cadrul acestor sisteme;
e) Studiul mediului natural şi social, măsurarea resurselor naturale şi utilizarea datelor astfel obţinute, pentru proiectarea şi dezvoltarea zonelor urbane, rurale şi regionale;
f) Planificarea, dezvoltarea şi reabilitarea proprietăţii imobiliare;
g) Stabilirea valorii şi gestiunea proprietăţii imobiliare;
h) Trasarea, măsurarea şi urmărirea construcţiilor;
i) Producţia de hărţi, planuri, documentaţii, reprezentări grafice şi rapoarte specifice.
Art.3. U.G.R. este persoană juridică, constituită pe durată nelimitată, cu sediul în Bucureşti, B-dul Lacul Tei 124, Sector 2.
Art.4. U.G.R. are următoarele obiective:
a) creşterea prestigiului geodeziei şi a autorităţii profesionale a celor ce activează în acest domeniu;
b) susţinerea şi apărarea intereselor profesionale şi economice ale membrilor săi;
c) sensibilizarea organelor de decizie şi a opiniei publice faţă de specificul şi importanţa economico-socială a activităţilor geodezice;
d) promovarea progresului tehnic şi a tehnologiilor moderne, precum şi încurajarea cercetării ştiinţifice în domeniul geodeziei;
e) iniţierea, propunerea şi avizarea de acte legislative şi normative în legătură cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor geodezice;
f) propagarea rezultatelor practicii profesionale şi a studiilor membrilor Uniunii;
g) crearea cadrului organizatoric pentru o mai bună cunoaştere reciprocă a membrilor Uniunii şi a activităţii pe care aceştia o desfăşoară;
Art.5. Realizarea obiectivelor menţionate la art.4 se face prin:
a) organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice;
b) organizarea şi sprijinirea stagiilor de documentare şi studiu în ţară şi străinătate;
c) participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
d) editarea Revistei de Geodezie, Cartografie şi Cadastru şi a suplimentelor acesteia, constând din sinteze documentare, buletine informative, comentarii privind interpretarea şi aplicarea cadrului normativ din domeniu;
e) schimburi de documentaţii de specialitate cu alte ţări;
f) organizarea în colaborare cu instituţii de învăţămât de specialitate de cursuri de perfecţionare şi reconversie profesională;
g) afilierea la organizaţii profesionale şi ştiinţifice internaţionale de profil;
h) sprijinirea specializării şi afirmării profesionale a tinerilor geodezi cu aptitudini şi rezultate deosebite;
i) organizarea unui muzeu geodezic şi a unei biblioteci de specialitate;
j) colaborarea cu Academia Română, cu institute de invăţământ superior şi societăţi de profil, cu alte organizaţii profesionale şi ştiinţifice;
k) organizarea de activităţi culturale, recreative, sportive şi turistice pentru membrii Uniunii şi familiile acestora.


Cap. II. MEMBRII UNIUNII
Art.6. Membru al UGR poate fi orice persoană fizică sau juridică angajată în activităţi geodezice sau care utilizează produsele acestor activităţi şi recunoaşte statul U.G.R.
Art.7. Membrii UGR cuprind următoarele categorii:
a) persoane fizice autorizate de ONCGC sau OJCGC;
b) membri afiliaţi, persoane fizice neautorizate de ONCGC sau OJCGC;
c) persoane juridice cu activitate în domeniu;
d) -membri de onoare, specialişti cu prestigiu în domeniu care nu au cetăţenia română, cetăţeni români cu activitate în alte domenii decât geodezia, care şi-au adus o contribuţie deosebită la promovarea şi afirmarea acestei profesii;
Art.8. Admiterea ca membru al Uniunii se face astfel:
a) prin adeziune scrisă, cu excepţia membrilor de onoare;
b) pe baza recomandării Biroului executiv, aprobată de Consiliul UGR, pentru membrii de onoare;
Art.9. Membrii UGR au următoarele drepturi:
a) să participe la toate activităţile organizate de Uniune;
b) să aleagă organele de conducere şi să fie aleşi în acestea;
c) să fie delegaţi şi să reprezinte Uniunea la manifestări naţionale şi internaţionale la care aceasta participă;
d) să beneficieze de patrimoniul Uniunii, în conformitate cu regulamentul de funcţionare;
e) să fie sprijiniţi atunci când le sunt lezate sau afectate drepturile profesionale, sau care decurg din practicarea profesiei de geodez.
Art.10. Membrii UGR au următoarele îndatoriri:
a) să îndeplinească însărcinările pe care şi le-au asumat în cadrul Uniunii;
b) să respecte statutul UGR şi codul deontologic al profesiunii;
c) să achite la înscriere şi, ulterior, în primele 6 luni ale fiecărui an, cotizaţia anuală stabilită de Conferinţa Naţională, sau de Consiliul Naţional.


Cap. III STRUCTURĂ, ORGANIZARE
Art.11. (1) UGR este formată din Asociaţii Locale ale UGR, constituite ca filiale, funcţie de teritoriul administrativ în care domiciliază sau activează membrii UGR, la nivel de judeţ şi sector al Capitalei, conform listei din anexa 1 la prezentul Statut.
(2) Pentru constituirea unei Asociaţii locale este necesar ca aceasta să numere cel puţin 15 membri. Dacă acest număr nu poate fi întrunit în cadrul unui teritoriu administrativ de referinţă (judeţ sau sector al Capitalei), membrii respectivi pot adera la una dintre Asociaţiile locale învecinate.
(3) Dacă pe teritoriul administrativ aferent unei Asociaţii locale există entităţi (localităţi, instituţii etc.) cu cel puţin 15 membri UGR, în cadrul acestora se poate constitui cel mult o grupă UGR, condusă de un responsabil de grupă.
(4) Asociaţiile locale ale UGR au cont propriu şi evidenţă contabilă proprie.
Art.12. La UGR se pot afilia organizaţii profesionale sau ştiinţifice naţionale, de specialitate.
Art.13. Activitatea profesională a UGR este structurată pe următoarele cinci comisii de specialitate, conduse fiecare de un preşedinte de comisie şi de un secretar:
1.       Standarde profesionale, practica geodeziei şi educaţia profesională

 • Principii etice şi codul deontologic,
 • Liniile directoare ale furnizării de servicii,
 • Standardele practicării profesiunii şi gestiunea calităţii,
 • Modificări care afectează tehnologiile geodezice, administrarea acestora şi a structurilor profesionale,
 • Legislaţia naţională referitoare la profesiune, inclusiv liberalizarea ofertei de servicii,
 • Rolul geodezilor în sectorul public,
 • Metode de instruire în domeniu,
 • Dezvoltarea profesională continuă,
 • Interacţiunea dintre educaţie, cercetare şi practică,
 • Încurajarea schimbului de studenţi şi specialişti între ţările membre ale FIG;

2.       Administrarea informaţiei spaţiale

 • Administrarea informaţiilor privind terenul, hidrografia, relieful, construcţiile, solul şi subsolul
 • Procese, proceduri şi resurse necesare culegerii, stocării, prelucrării şi vizualizării informaţiei spaţiale
 • Infrastructura datelor spaţiale - modele de date, standarde, accesibilitatea datelor spaţiale şi aspectele legale, gestiunea cunoştinţelor spaţiale,
 • Impactul structurilor organizaţionale, modele de afaceri, practica profesiunii şi administraţia,
 • Administrarea informaţiei spaţiale ca suport al dezvoltării durabile.
 • Structura planificării regionale şi locale,
 • Politici de planificare şi protecţia mediului,
 • Urbanizare şi dezvoltare urbană,

3.       Poziţionare şi măsurare

 • Ştiinţa măsurării,
 • Reţele şi sisteme de referinţă pentru stabilirea poziţiei
 • Culegerea eficientă de date corecte, precise privind poziţia, mărimea şi forma detaliilor terestre, naturale sau artificiale;
 • Prelucrarea măsurătorilor geodezice 

4.      Topografie inginerească şi minieră

 • Culegerea, prelucrarea şi gestiunea datelor topografice şi a altor informaţii adiacente pe toată durata de viaţă a unui proiect,
 • Stabilirea metodelor în proiectele inginereşti,
 • Controlul calităţii în construcţii civile şi industriale,
 • Urmărirea deformaţiilor, analiza şi interpretarea acestora,
 • Predicţia deformaţiilor în proiecte inginereşti, exploatări miniere şi zone de risc geologic;


5.       Cadastru, evaluare şi publicitate imobiliară

 • Evidenţa teritoriului,
 • Evidenţa proprietăţii imobiliare, publice, colective şi individuale,
 • Reforma cadastrală şi cadastre de specialitate,
 • Sisteme informatice ale teritoriului bazate pe parcelă şi computerizarea înregistrărilor cadastrale,
 • Titluri de proprietate, proprietatea funciară, legislaţia funciară, evidenţa funciară,
 • Organizarea terenurilor agricole şi urbane,
 • Graniţe naţionale şi internaţionale,
 • Evidenţa resurselor uscatului şi mării;
 • Evaluarea imobilelor în scopuri multiple, inclusiv pentru taxarea proprietăţii,

Art.14. Organele de conducere ale U.G.R. sunt:
a) Conferinţa Naţională a UGR;
b) Consiliul Naţional al UGR, format din membrii Biroului executiv, preşedinţii asociaţiilor locale ale UGR, preşedinţii comisiilor de specialitate şi presedinţii societăţilor afiliate la UGR;
c) Biroul executiv al UGR, format din preşedinte, doi vicepreşedinţi, secretar executiv şi trezorier. Membrii Biroului executiv pot fi realeşi în aceeaşi funcţie numai pentru un mandat.
Art.15. (1) Conferinţa Naţională a UGR se convoacă cel putin o dată la patru ani, având următoarele atribuţii:
a) este forul cel mai înalt de conducere al UGR;
b) aprobă strategia de dezvoltare a UGR pe următorii patru ani;
c) analizează raportul de activitate supus spre aprobare de către Biroul executiv;
d) alege membrii Biroului executiv;
e) aprobă modificări sau completări ale Statutului UGR;
f) stabileşte cuantumul minim al taxei de înscriere şi al cotizaţiei de membru;
g) analizează raportul de activitate supus spre aprobare de către Comisia de cenzori;
h) alege Comisia de cenzori;
i) ratifică deciziile Biroului executiv şi ale Consiliului;
(2) Conferinţa Naţională ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor delegaţilor prezenţi, exprimate în mod deschis, cu excepţia alegerii membrilor biroului executiv, care se face prin vot secret.
Art.16. Consiliul UGR se întruneşte cel puţin o dată pe an, având următoarele atribuţii:
a) este forul de conducere al UGR între două Conferinţe Naţionale;
b) analizează raportul de activitate supus spre aprobare de către Biroul executiv;
c) stabileşte planul de acţiune annual, în conformitate cu rezoluţiile Conferinţei Naţionale;
d) aprobă eventuale completări în componenţa Biroului executiv şi a Comisiei de cenzori;
e) analizează raportul de activitate supus spre aprobare de către Comisia de cenzori şi aprobă descărcarea de gestiune;
f) numeşte şefii comisiilor de specialitate ale UGR;
g) numeşte Colegiul de redacţie al Revistei de Geodezie, Cartografie şi Cadastru;
h) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al UGR;
i) aprobă primirea membrilor de onoare ai UGR;
j) stabileşeşte cuantumul taxei de înscriere, precum şi cuantumul cotizaţiei anuale, care nu poate fi mai mic decât cel hotărît de Conferinţa Naţională.
Art.17. Biroul Executiv al U.G.R. se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni, având următoarele atribuţii:
a) este organul de conducere al UGR între Conferinţele Naţionale şi sesiunile Consiliului;
b) convoacă Conferinţa Natională a UGR şi sesiunile Consiliului Naţional;
c) stabileşte norma de reprezentare la Conferinţa Naţională;
d) propune bugetul anual pe care-l supune aprobării Consiliului Naţional;
e) acţionează pentru aplicarea deciziilor Conferinţei Naţionale şi Consiliului Naţional, precum şi pentru execuţia bugetului anual;
f) coordonează activitatea comisiilor de specialitate şi a Colegiului de redacţie al Revistei de Geodezie, Cartografie şi Cadastru;
g) elaborează regulamentul propriu de funcţionare, precum şi regulamentele de funcţionare ale grupelor sau comisiilor de lucru pe care decide să le constituie;
h) asigură informarea asociaţiilor locale ale UGR şi a societăţilor afiliate în legătură cu activitatea UGR;
i) stabileşte regulile de aplicare a prevederilor Statutului.
Art.18. (1) Preşedintele UGR reprezintă Uniunea în relaţiile cu organizaţii şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, din ţară şi din străinătate.
(2) Atribuţiile preşedintelui pot fi preluate de vicepreşedinţi, prin hotărîre a Biroului Executiv.
Art.19. (1) Unul dintre vicepreşedinţii al UGR coordonează activitatea comisiilor profesionale ale Uniunii, iar celălalt activitatea asociaţiilor locale;
(2) Vicepreşedinţii pot înlocuiţi de şefii de comisii, prin hotărâre a Biroului Executiv.
Art.20. Secretarul executiv al UGR răspunde de problemele organizatorice ale UGR (evidenţa membrilor, convocarea organelor de conducere ale UGR, comunicarea cu asociaţiile locale şi cu societăţile afiliate, conducerea şi coordonarea personalului retribuit angajat de UGR).
Art.21. Trezorierul UGR răspunde de colectarea şi administrarea fondurilor UGR, precum şi de constituirea şi administrarea patrimoniului UGR.
Art.22. Secretarul executiv şi trezorierul pot fi retribuiţi.
Art.23. UGR este legal angajată prin semnăturile a cel puţin 2 membri ai Biroului Executiv, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau un vicepreşedinte. În cazurile care privesc personalul retribuit angajat de UGR, a doua semnătură trebuie să fie a secretarului executiv. În cazurile care privesc aspecte economice şi patrimoniale, a doua semnătură trebuie să fie a trezorierului.
Art.24. (1) Comisia de cenzori a U.G.R. este formată din 3 membri.
(2) Dintre membrii Comisiei de cenzori este desemnat un preşedinte al Comisiei de cenzori, care poate participa fără drept de vot la şedintele Biroului Executiv.
(3) Comisia de cenzori urmăreşte ca în activitatea UGR să fie respectate legile ţării şi hotărîrile organelor de conducere ale UGR.
Art.25. (1) Asociaţiile Locale ale Geodezilor sunt constituite prin adunarea generală a membrilor lor.
(2) Adunarea generală a asociaţiei alege, prin vot secret, un comitet de conducere format din 3-5 membri, dintre care un preşedinte, un secretar şi un trezorier, care formează biroul asociaţiei locale. De asemenea, asociaţia locală numeşte o Comisie de cenzori formată din 1-3 membri.
(3) Adunarea generală a asociaţiei locale se întruneşte cel puţin odată la 3 luni.
(4) Evidenţa membrilor UGR, inclusiv eliberarea carnetelor de membru, se realizează la nivelul Asociaţiei locale.
(5) Colectarea cotizaţiilor se face la nivelul Asociaţiei locale, aceasta având obligaţia să vireze trimestrial în contul central al UGR cota stabilită prin Statut.
(6) Asociaţia Locală a UGR este angajată prin semnăturile a doi dintre membrii comitetului de conducere al asociaţiei.
Art.26. Între UGR şi uniunile sau societăţile afiliate la UGR (persoane juridice) există relaţii de colaborare, acestea din urmă având autonomie deplină în ce priveşte organizarea internă şi activitatea pe care o desfăşoară. Societăţile afiliate vor depune anual în contul UGR o sumă echivalentă cu 10% din cotizaţiile pe care acestea le încasează de la membrii lor.


Cap. IV. FONDURI, PATRIMONIU
Art.27. (1) Fondurile UGR se constituie din:
a) taxe de înscriere;
b) cotizaţii ale membrilor UGR;
c) cote ale societăţilor afiliate la UGR;
d) venituri din publicaţii;
e) alte venituri (dobânzi, taxe pentru utilizarea patrimoniului, sponsorizări, donaţii etc.).
(2) Fondurile UGR sunt depuse în conturi centrale, aflate sub controlul Biroului Executiv, respectiv, în conturi locale, aflate sub controlul birourilor asociaţiilor locale.
(3) Conturile centrale sunt constituite din:
a) taxe de înscriere;
b) 70% din cotizaţiile membrilor UGR;
c) cote ale societăţilor afiliate la UGR;
d) venituri din publicaţii;
e) alte venituri (dobânzi, taxe pentru utilizarea patrimoniului, sponsorizări, contribuţii, donaţii etc.).
(4) Conturile locale sunt constituite din:
a) 30% din cotizaţiile membrilor U.G.R.;
b) alte venituri (dobânzi, taxe pentru utilizarea patrimoniului aflat în administrarea asociaţiei, sponsorizări, contribuţii, donaţii etc.).
Art.28. Patrimoniul UGR se constituie din donaţii şi achiziţii de bunuri mobile sau imobile şi este format din patrimoniul central, administrat de Biroul executiv şi din patrimoniul local, administrat de Biroul asociaţiei locale.


Cap.V. DISPOZIŢII FINALE
Art.29. Biroul executiv al UGR şi birourile asociaţiilor locale pot angaja personal retribuit, în funcţie de necesităţi, cu respectarea prevederilor legale.
Art.30. (1)Punctul de vedere al UGR în legătură cu diferitele aspecte ale activităţii economice, sociale şi legislative se exprimă prin documente adoptate de către Biroul executiv şi sunt aduse la cunoştinţa asociaţiilor locale şi a societăţilor afiliate.
(2) Biroul executiv poate delega un membru UGR ca purtător de cuvânt sau reprezentant al UGR pentru o perioadă determinată sau pentru o acţiune specifică. Poziţia adoptată de acest delegat va fi supusă aprobării Biroului executiv şi comunicată asociaţiilor locale şi societăţilor afiliate.
Art.31. Pierderea calităţii de membru al UGR se poate produce în următoarele situaţii:
a)-la solicitarea celui în cauză, comunicată în scris preşedintelui asociaţiei locale sau Biroului executiv;
b)-prin excludere, în urma deciziei Conferinţei UGR sau a adunării generale a asociaţiei locale, în cazul în care membrul respectiv a comis fapte de natură să afecteze prestigiul Uniunii şi al profesiunii;
c)-prin întârzierea cu peste 12 luni a achitării cotizaţiei anuale;
Art.32. Dizolvarea UGR poate fi hotărîtă numai de Conferinţa Naţională. În cazul dizolvării, fondurile, patrimoniul mobil şi imobil al Uniunii vor fi transferate unor alte organizaţii profesionale sau unor instituţii de învăţămant cu profil geodezic din ţară, stabilite de Conferinţa Naţională.
Art.33. (1) Conferinţa Naţională şi sesiunile Consiliului UGR se convoacă de către Biroul Executiv sau la iniţiativa unei treimi din membrii UGR, fiind adusă la cunoştinţa asociaţiilor locale cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită.
(2) Adunarea generală a asociaţiei locale se convoacă de către biroul asociaţiei sau la iniţiativa unei treimi dintre membrii asociaţiei locale.
(3) Membri UGR pot participa, în calitate de observator, în limita locurilor disponibile, la şedinţele Consiliului National al UGR, şedinţele Biroului Executiv al UGR si la şedinţele Biroului Asociaţiei Locale, cu condiţia să comunice cu 14 zile înainte.
(4) Data şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Naţional şi Biroului Executiv al UGR vor fi comunicate pe site, spre informare, cu 14 zile inainte.
Art.34. (1) Organele de conducere ale UGR (Conferinţa Naţională, Consiliul UGR, Biroul executiv, Adunarea generală a asociaţiei locale, Biroul asociaţiei locale) se consideră legal constituite în prezenţa majorităţii simple a membrilor acestora.
(2) Dacă nu se întruneşte numărul corespunzător, activitatea se amână astfel:
-14 zile - Conferinţa Naţională şi Consiliul UGR;
-7 zile - Biroul executiv şi Adunarea generală a asociaţiei locale;
-1 zi - Biroul asociaţiei locale.
După scurgerea intervalului respectiv, activitatea se desfăşoară cu numărul de membri prezenţi, luând decizii valabile.
(3) Documentele aprobate de Consiliul Naţional al UGR (raportul de activitate, raportul comisiei de cenzori, planul anual de acţiune ) se publică pe site-ul UGR.

 
ANEXA 1
Lista asociaţiilor locale ale Uniunii Geodezilor din România    

1.  Asociaţia locală UGR Alba            

       25. Asociaţia locală UGR Ilfov

2. Asociaţia locală UGR Arad 

       26. Asociaţia locală UGR Maramureş

3. Asociaţia locală UGR Argeş   

       27. Asociaţia locală UGR Mehedinţi

4. Asociaţia locală UGR Bacău  

       28. Asociaţia locală UGR Mureş

5. Asociaţia locală UGR Bihor   

       29. Asociaţia locală UGR Neamţ

6. Asociaţia locală UGR Bistriţa - Năsăud 

       30. Asociaţia locală UGR Olt

7. Asociaţia locală UGR Botoşani  

       31. Asociaţia locală UGR Prahova

8. Asociaţia locală UGR Braşov   

       32. Asociaţia locală UGR Satu Mare

9. Asociaţia locală UGR Brăila    

       33. Asociaţia locală UGR Sălaj

10. Asociaţia locală UGR Buzău 

       34. Asociaţia locală UGR Sibiu

11. Asociaţia locală UGR Caraş Severin 

       35. Asociaţia locală UGR Suceava

12. Asociaţia locală UGR Călăraşi   

       36. Asociaţia locală UGR Teleorman

13. Asociaţia locală UGR Cluj   

       37. Asociaţia locală UGR Timis

14. Asociaţia locală UGR Constanţa 

       38. Asociaţia locală UGR Tulcea

15. Asociaţia locală UGR Covasna   

       39. Asociaţia locală UGR Vaslui

16. Asociaţia locală UGR Dâmboviţa

       40. Asociaţia locală UGR Vâlcea

17. Asociaţia locală UGR Dolj  

       41. Asociaţia locală UGR Vrancea

18. Asociaţia locală UGR Galaţi

       42. Asociaţia locală UGR Bucureşti – Sector 1

19. Asociaţia locală UGR Giurgiu 

       43. Asociaţia locală UGR Bucureşti – Sector 2

20. Asociaţia locală UGR Gorj  

       44. Asociaţia locală UGR Bucureşti – Sector 3

21. Asociaţia locală UGR Harghita

       45. Asociaţia locală UGR Bucureşti – Sector 4

22. Asociaţia locală UGR Hunedoara 

       46. Asociaţia locală UGR Bucureşti – Sector 5

23. Asociaţia locală UGR Iaşi 

       47. Asociaţia locală UGR Bucureşti – Sector 6

24. Asociaţia locală UGR Ialomiţa

 

ANEXA 2
Organigrama UGR

 

Pentru conformitate,

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania,
Prof. dr. ing. Cornel Păunescu