Stiri

Decizia nr. 16 din 4 iulie 2016

06.07.2016
Activitate Birou executiv

 Descarca pdf

Revista de geodezie nr. 4 si nr. 5/2016

06.07.2016

 Descarca pdf

Descarca pdf

MASURI PENTRU INTABULAREA GRATUITA A TERENURILOR AGRICOLE

29.06.2016
Ordonanța de urgență aprobată de guvern in data de 28 iunie 2016, prin care se modifică Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Guvernul a stabilit astăzi, printr-o ordonanță de urgență, o serie de măsuri care asigură înscrierea urgentă și gratuită în folosul cetățenilor și garantarea proprietății statului, prin înregistrarea sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Potrivit actului normativ, unitățile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Aceste acțiuni se vor finanța în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară. În cazul unităților administrativ teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan. Pentru întabularea terenurilor agricole, unitărțile administrativ-teritoriale vor primi finanțare din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pe bază de contract de finanțare anual. ANCPI va asigura finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate cele 3180 unități administrativ-teritoriale din România, plus municipiul București, prin utilizarea veniturilor proprii ale agenției. În acest an, bugetul alocat este în valoare de 90,7 milioane euro.

Decizia luată de Guvern este definitorie pentru accesarea de către fermieri a fondurilor alocate României în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune, și la implementarea schemelor de plăţi în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, care se aplică în perioada 2015 – 2020, prin întabularea terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localităților.

Totodată, actul normativ va da posibilitatea ca unitățile administrativ teritoriale care au derulat deja lucrări de înregistrare sistematică din fonduri proprii să poată primi cofinanțare din partea ANCPI, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivel de sector cadastral și nu doar după finalizarea înregistrării la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale. Măsura este menită să asigure accelerarea ritmului de desfășurare a lucrărilor de întabulare.

O nouă reglementare instituită prin actul normativ creează cadrul legal pentru ca ANCPI să deschidă cărți funciare din oficiu, prin conversia în format electronic a informațiilor disponibile, acolo unde există cărți funciare vechi; noile prevederi detaliază și modalitatea de contestare a acestor înscrieri, ceea ce va asigura protejarea drepturilor cetățenilor și va conduce la creșterea numărului de imobile înscrise în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

De asemenea, pentru a asigura concordanța dintre situația din evidențele cadastrale și cea reală, la nivelul oficiilor teritoriale vor fi constituite comisii abilitate să procedeze la îndreptarea erorilor săvârșite cu ocazia recepțiilor cadastrale și a înscrierilor în cartea funciară.

O altă măsură are în vedere detalierea modalității de furnizare a serviciilor on-line, pentru a permite accesul on-line instituţiilor publice, notarilor publici, experţilor judiciari, persoanelor autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie şi executorilor judecătoreşti și instanțelor judecătorești la platforma informatică a sistemului integrat de cadastru și carte funciară al ANCPI.

Cuantumul onorariului notarial ce se va achita de către ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Justiției și directorului general al Agenției, în îndeplinirea condiționalității stabilită prin Memorandumul de înțelegere ratificat prin Legea nr. 31/2014.

Măsurile sunt cuprinse în ordonanța de urgență aprobată astăzi de executiv prin care se care modifică Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Informații suplimentare:

Programul național de cadastru și carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri. Accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică, precum și creșterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară constituie obiective asumate de statul român, în considerarea principiului constituțional de a garanta proprietatea.

Sursa:Biroul de Presa al Guvernului

 
 

Decizie - Consiliul national - 2 iunie 2016

10.06.2016

 Descarca pdf

Noutati profesii liberale

10.06.2016

 Descarca pdf

Memoriu aprobat de Consiliul national UGR si adresat Parlamentului si MDRAP

09.06.2016
Memoriu in vederea sustinerii proiectului Legii geodezului; textul legii se gaseste la link-ul precizat

Descarca pdf

Descarca pdf

Accesati Link  

Accesati Link 

Convocator CONSILIUL NATIONAL UGR, 2 iunie 2016, Bucuresti

20.05.2016

Descarca pdf 

Bilantul UGR pe anul 2015

18.05.2016

Descarca pdf

Seminar Stiintific Facultatea de Geodezie - U.T.C.B., 11 mai 2016

28.04.2016

 Descarca pdf

Ghidul expertului tehnic judiciar din domeniul topografiei, cadastrului si geodeziei

25.04.2016
Timisoara 2014

 Contribuție autori:

Judecător Prof. univ. dr. Lidia BARAC

Șef lucrări asociat dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN

Prof. univ. dr. ing. Victor DOANDEȘ

Ing. Dariu Otniel RACOVICEAN  

Contribuții ale experților la înfăptuirea actului de justiție:

Șef lucrări asociat dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN

Ing. Gheorghe DĂMĂCUȘ

Ing. Constantin ALBULESCU

Ing. Constantin Lucian Claudiu DÂRPEȘ

Ing. Daniel Ioan INDREIU

Colectivul editorial Coordonator ediție:

Șef lucrări asociat dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN

Consilier științific Prof. univ. dr. ing. Victor DOANDEȘ

Îngrijire și corectare text: Prof. Maria DOANDEȘ

Accesati ghidul

Raspunsul ANCPI privind accesul specialistilor la datele Geoportalului

23.03.2016

 Descarca pdf

Cadastrul pe înţelesul tuturor, dezbatere marca Antena Satelor

21.03.2016
Cadastrul si rolul acestuia in economia de piata, cu aplicabilitate in domeniul administratiei publice locale

Radio România Antena Satelor, în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Timişoara, lansează joi, 17 martie, de la ora 15:00, dezbaterile publice la nivel naţional cu tema Cadastrul pe înţelesul tuturor - nouă chiar ne pasă! 

Evenimentul, organizat în Aula Magna a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, face parte din acţiunea generală Cadastrul şi rolul acestuia în economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice locale.

Acestei iniţiative a Antenei Satelor şi a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara li s-au alăturat Centrul PIFCA Timişoara, AEF România precum şi Revista Fermierului.

Dezbaterile privesc aspecte precum: înregistrarea imobilelor în cartea funciară sau anii 2018 sau 2020, borne de hotar privind subvenţiile acordate prin Single Area Payment Scheme - Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), implementată în Uniunea Europeană. Posibile soluţii pentru ca subvenţia să nu fie pierdută de ţăranul român.

Sunt invitaţi toţi cei care înţeleg să aducă un plus de valoare prin efortul lor, indiferent că sunt studenţi, profesori, specialişti, responsabili din domeniu sau domenii conexe, mass-media şi orice alte persoane.

Înscrierile se fac pe email: cadastrulpeintelesultuturor@gmail.com.

Pentru audio-video, accesati link-ul

Reprezentantii ANCPI in comisiile comune de lucru

17.03.2016

 Descarca pdf

[ANCOM] Procedura de solicitare a licentei de utilizare a frecventelor

02.03.2016

 [1] În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 , Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii denumită în continuare ANCOM administrează şi gestionează resursele limitate din domeniul comunicaţiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, spectrul de frecvenţe radio, resursele de numerotaţie şi alte resurse tehnice asociate şi monitorizează benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală.

 

În conformitate cu Art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, utilizarea frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, emisă de către ANCOM.

 

[2] Eliberarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio se face conform Deciziei nr. 353 din 30 aprilie 2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 30 aprilie 2015.

 

[3] Formularul de cerere pentru reţele de radiocomunicaţii mobile terestre (ataşat) este disponibil şi la adresa de internet www.ancom.org.ro (Secţiunea INDUSTRIE, menu Autorizare şi licenţiere, Serviciul Mobil Terestru).

Cererea trebuie completată cu datele de identificare ale solicitantului, semnată şi ştampilată. Pentru completarea corectă a anexelor vă rugăm să urmaţi  instrucţiunile de completare prezentate la sfârşitul formularului.

 

Completarea anexelor 1-5 este obligatorie, iar anexa 6 (Proiectul tehnic al reţelei radio) se intocmeşte doar în cazul unor reţele de radiocomunicaţiicomplexe (de ex.: pentru reţele radio care au în componenţă mai multe staţii fixe interconectate cu o staţie de bază).

 

La cerere se anexează următoarele documente:

 

·         certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (în original, numai pentru societăţile comerciale);

·         certificat de înregistrare al societăţii / certificat de înregistrare fiscală (în copie);

·         certificatul tip eliberat de către ANCOM (în copie, numai pentru furnizorii de servicii de comunicaţii electronice);

·         memoriu justificativ - justificare pentru numărul de canale radio solicitate, pentru tipul canalului, simplex / semiduplex ;

·         documentaţie tehnică, broşuri ale echipamentelor (staţii radio, antene, cabluri, filtre, etc.);

·         proiect radio (vezi anexa 6 a cererii LUF), dacă e cazul .

[4] Vă comunicăm că, pentru obţinerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de servicii şi comunicaţii electronice destinate publicului trebuie să vă notificaţi la ANCOM ca furnizor de servicii de comunicaţii electronice. 

 

Procedura de autorizare a persoanelor care intenţionează să furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice precum şi condiţiile în care se poate realiza furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, sunt stabilite prin Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice.

 

[5] Solicitarea privind obţinerea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio trebuie făcută de o persoană juridică română (înregistrată la ONRC) şi trebuie trimisă la următoarea adresă:

ANCOM - Str. Delea Nouă, nr.2, Sector 3, cod poştal 030925, Bucureşti.

 

[6]Decizia nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului , publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444/04.07.2012 o puteţi consulta la adresa de internetwww.ancom.org.ro la secţiunea Legislaţie, Decizii ANCOM.

 

[7] Analizând specificaţiile tehnice ale echipamentului SATELLINE-3Asm/LC, distribuit în România de către dumneavoastră, vă confirmăm că acest model/versiune de echipament respectăspecificațiile tehnice prevăzute în interfața radio RO-IR 01-06-2, deci, în conformDeciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1722/2011 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiereutilizarea acestui model de echipament în banda de frecvențe 433,050 – 434,0400 MHz este liberă (exceptată de la regimul de licențiere).

Orice utilizare a oricărui alt tip de echipament, care nu respectă intocmai specificațiile tehnice cuprinse în interfața radio asociate benzii de frecvențe exceptate de la regimul de licențere respective la care face referire Decizia 1722/2011, se supune regimului de licențiere (Decizia 353/2015).

 

Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1722/2011 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere și Specificaţiile tehnice privind interfeţele radio RO-IR în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1722/2011 le găsiți pe site-ul ANCOM, la adresa http://www.ancom.org.ro/tnabf_3998 .

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm sa ne contactaţi la numerele de mai jos.

 

[8] Atragem atenţia că, în conformitate cu  Art. 142, alin (7),  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012utilizarea frecvenţelor radio fără obţinerea licenţei de utilizare în conformitate cu Art. 23 constituie contravenţie şi se pedepseşte conform Art. 143 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 .

 

 

Cu stimă,

Flavius BUNEA

expert DGS - SRMT

______________________________________________________________

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Bucureşti, str. Delea Nouă, nr.2, sector 3, cod 030925

Direcţia Gestiunea Spectrului – Serviciul Radiocomunicaţii Mobile Terestre

Telefon: 0372845466

Mobil: 0732005406

Fax: 0372845724

Website: http://www.ancom.org.ro

Link nou eTerra RGI online

02.03.2016

Buna ziua,

Va informam ca a fost schimbata infrastructura de acces, din exteriorul ANCPI, catre aplicatia e-Terra RGI. Aplicatia este disponibila la adresa:

https://rgi.ancpi.ro/eterrargi2

Pana la finalizarea transferului pe noua infrastructura, cele doua cai de acces (cea de sus si cea veche - https://appgw.ancpi.ro:7443/eterrargi2/login/Login.jsp) vor ramine disponibile simultan.

 

  

Va multumim pentru intelegere,

o zi placuta !

 

Anca VUZA

Specialist GIS/IT - Bucuresti